Fravær

Prinsipper for fravær ved Strand vgs:

Eleven plikter å møte og delta aktivt i det opplæringstilbudet skolen gir for å ha rett til vurdering i faget,

jf opplæringsloven §3-3, tredje ledd.

Konsekvenser ved timefravær i fag:

Høyt timefravær i fag kan føre til at eleven får IV (ikke vurdering) i faget.

Varsel:

SMS blir gitt, samme dag, til elev og foresatte (til de under 18 år) dersom eleven ikke møter til undervisningen. Skriftlig varsel blir gitt dersom eleven står i fare for å få IV i et fag. Etter at varselet er sendt, må eleven vise forbedring for å unngå å få IV.

Elevens ansvar:

Elevene skal sende SMS om alt fravær til Intouch så tidlig som mulig, og også legge fraværet inn på SkoleArena. Eleven skal også skrive inn årsak til fraværet.