Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Målgruppen er elever som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser, som kan tilegne seg kunnskap gjennom praktisk arbeid og som på sikt vil være i stand til å delta selvstendig i et ordinært arbeidsliv. Det kan også være et aktuelt tilbud for enkelte elever som skal over i et tilrettelagt tilbud etter endt skolegang.

Elevene har i gjennomsnitt 35 undervisningstimer pr uke.

Det utarbeides en IOP (individuell opplæringsplan) for hver elev med faglige og sosiale mål. Planen evalueres, evt. justeres, underveis for å sikre fremdrift for eleven. De faglige målene tar utgangspunkt i fagplanene for:

  • Salg, service og reiseliv
  • Teknologi- og industrifag 

De sosiale målene settes ut fra behov hos den enkelte elev.

Mange av elevene utplasseres etter hvert i bedrift (opplæringsavtale) i henhold til hva de ønsker og mestrer faglig. Målet er at elevene etter avsluttet skolegang ved avdelingen skal få opplæringskontrakt i bedrift, gjerne med tanke på et fremtidig fagbrev.

Elevene får ikke vitnemål, men mottar et kompetansebevis som dokumentasjon på endt utdanning.

Hovedmålsetting:

Å gjøre elevene i stand til, både faglig og sosialt, å gå ut i et ordinært arbeidsliv.

I tillegg til å gi elevene muligheter til å utvikle ferdigheter innenfor et fagfelt. Det vektlegges i stor grad å gi elevene mulighet til å utvikle gode sosiale ferdigheter, slik at de kan fungere godt sammen med medelever og lærere, og etter hvert sammen med fremtidige kollegaer. Dette vil derfor være en del av målsettingen for hver enkelt elev.

Spørsmål ang. tilbudene innenfor tilrettelagt opplæring kan stilles til avdelingsleder Anne Kristine Sirnes tlf. 51740106 / 46779759 eller epost anne-kristine.sirnes@skole.rogfk.no